sábado, 21 de enero de 2012

Benvinguts al meu blog

Aquest blog comença huí com una experiència educativa que els alumnes del Col.legi Sagrada Família PJO de València faran de la ma dels seu professor Txema Gil.

El projecte que encetem s'anomena Projecte PlayJmObil i aquesta és la seua fundamentació teórica:

Projecte PlayJmObil

Gaius Patro Txema
PRESENTACIÓ:

El present projecte està elaborat pel professor de Ciències Socials del Col·legi Sagrada Família PJO de València en Txema Gil Sánchez i està inspirat, adaptat i modificat arran d’una idea original del professor madrileny Javier Lirón.
Volem motivar l’alumnat amb una activitat original, novadora i divertida amb la finalitat didàctica de posar-los en contacte amb el patrimoni històric de la nostra ciutat fonamentalment, d’Europa i si escau, del món en general a traves de les conegudes figuretes Playmobil.
El projecte té diferents vessants i apartats que anirem explicant a continuació i està dirigit als alumnes de 1r i 2n d’ESO principalment i de 4t d’ESO excepcionalment.

OBJECTIUS:

1.    Conèixer el patrimoni històric de la ciutat de València, els seus voltants, els pobles de la província i de la comunitat, les principals ciutats d’Espanya, Europa i el Món on els alumnes puguen viatjar a les seues vacances mitjançant la vinculació amb una figureta Playmobil.
2.    Desenvolupament de les habilitats necessàries per aprendre a usar eficientment les noves tecnologies i les fonts d’informació.
3.    Fomentar i treballar la responsabilitat individual de l’alumne que haurà de cuidar de la figureta, de la seua integritat i de mantindre-la perquè serà compartida per tota la classe.
4.    Fomentar la imaginació de l’alumne que haurà de crear una història que vincule la seua persona, el Playmobil que serà el nexe d’unió principal d’aquest projecte i l’element del patrimoni històric que se li adjudique.
5.    Desenvolupar la creativitat de l’alumnat que haurà de plasmar allò imaginat amb el text i la fotografia que després haurà de lliurar al professor per a ser avaluat.
6.    Col·laborar amb la resta de la classe en l’elaboració d’un projecte comú amb un resultat final que es podrà compartir i guardar com a record.
7.    Comprometre l’alumnat amb la tasca i amb la classe doncs la seua participació esdevindrà fonamental per a l’èxit final del projecte.
8.    Respectar als companys, les seues aportacions i idees sense considerar-les millor o pitjor, acceptar-les i col·laborar en la seua execució.
9.    Treballar i desenvolupar la psicomotricitat fina amb la manipulació de les figuretes a l’hora de fer les escenes que s’hauran de fotografiar.
10.  Establir contacte amb la ciutat i el seu l’entorn natural i també amb els altres llocs que es visiten.
11.  Apreciar la riquesa històrica i natural del nostre entorn més proper i de llocs ben llunyans mitjançant l’elaboració de les tasques pròpies del present treball.

Objectiu principal: aprendre Història amb els playmòbils

METODOLOGIA i TEMPORALITZACIÓ:

Ø  La classe seleccionarà un playmobil entre tots els que aporten els alumnes el primer dia de classe. Se asignarà un nom democràticament a la figureta i farem una foto seua i una de família amb tota la classe. D’aquesta forma el playmobil quedarà oficialment “apadrinat” per la classe.
Ø  Des d’aleshores el playmobil passarà d’alumne a alumne en dos períodes setmanals, de dilluns a dijous i de divendres a diumenge.
Ø  A l’alumne que li pertoque el playmobil també se li otorgarà una visita o activitat cultural, si pot ser de forma consensuada depenent de l’activitat personal de l’alumne, els seus gustos, els seus desplaçaments, etc. L’objectiu principal serà el coneixement del patrimoni geogràfic, històric i artístic de la ciutat de València i el seu entorn, però sense descartar cap altra possibilitat nacional o internacional. Amb caràcter excepcional, si un alumne realitza un viatge a l’estranger podrà alterar les assignacions temporals del pplaymobil o repetir dues vegades l’activitat.
Ø   L’alumne haurà de fotografiar repetidament i en diferents actituds (ho deixem a la seua decisió i imaginació) al playmobil junt a l’objecte d’estudi assignat. Serà obligatori almenys dues fotografies des d’angles diferents on aparega el playmobil, l’alumne i l’objecte d’estudi, així com l’aportació de qulasevol altra prova documental o física que demostre que efectivament eixa visita s’ha produït sense poder induir al dubte. Si així fora el professor demanarà qualsevol cosa que considere necessària per a dita comprovació.
Ø  L’alumne haurà de fer una crònica o diari d’allò que ha fet amb el playmobil en un editor de textos (word o similars) evitant les faltes d’ortografia i en valencià. Caldrà indicar el lloc on va cadascuna de les imatges amb una aclaració en majúscula i negreta on vaja la foto (ex: FOTO 1). Tanmateix aportarà les fotografies numerades segons corresponga en document adjunt, demostratives que obligatòries i tot allò que lliurement vulga afegir. La creativitat i imaginació no té límits a la relació entre playmobil i alumne ni tampoc tots els llocs i situació que vulguen viure junts i desitgen plasmar al seu treball. Un dels objectius es desenvolupar la creativitat de l’alumne i aleshores no hi posarem cap límit a les històries que els alumnes  aporten sempre que estiga dins dels paràmetres lògics de educació i correcció pròpies del ideari del nostre centre educatiu.
Ø  El treball indicat s’enviarà via correu electrònic amb el word adjunt i les fotografies adjuntes i de forma individual cadascuna al professor a la següent adreça txemapjo@hotmail.com o jo_txema@yahoo.es. També serà possible lliurar-les amb un pendrive. El treball es lliurarà 24 hores després d’haver donat el playmobil a un altre company (si es dona dilluns el playmobil es dona dimarts el treball i si es dona dijous, el divendres es lliura el treball).
Ø  El professor crearà i tractarà d’actualitzar amb una periodicitat raonable un blog del projecte on els alumnes puguen seguir les aventures del playmobil de la classe.
Ø  Al final del curs editarem tot el material resultant en format electrònic com a material educatiu i també com a record del treball fet per la classe.
Ø  Paral·lelament cadascun dels alumnes “apadrinarà” un altre playmobil a qui batejarà com vulga i del qual haurà de fer una fitxa de presentació que lliurarà al professor el més aviat possible. Amb eixe playmobil farà les visites que desitge acompanyant als seus companys, de forma individual i fent un diari molt similar al que hem explicat abans i que durarà cinc mesos, de gener fins maig, vacances incloses. S’haurà de lliurar el dia 15 de maig de 2012.

AVALUACIÓ:

El professor avaluarà els següents aspectes:
·         La visita i la crònica de la mateixa quan l’alumne tinga al playmobil de la classe. Fonamentalment s’avaluarà:
o   el rigor històric i el respecte pel patrimoni
o   el tractament de la informació
o   l’ús correcte de les TIC
o   la correcció ortogràfica
o   la presentació
o   la quantitat i qualitat de material fotogràfic
o   l’adequació als paràmetres indicats al present document
o   l’originalitat i motivació demostrada per l’alumne durant el període de temps on es desenvoluparà l’activitat
o   la responsabilitat i el respecte del dies de lliurament dels treballs indicats.
·         La valoració d’aquest treball serà un 20% del total de la nota final del curs per a 1r d’ESO, un 15% per a 2n d’ESO i un 10% per a 4t d’ESO.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

El present projecte treballa les següents competències bàsiques que l’Administració ens marca a la darrera Llei Orgànica d’Educació (LOE: 2/2006, del 3 de maig):
·         Competència Lingüística: l’alumne haurà de redactar una història/diaria de la seua relació amb el playmobil els dies que li corresponga, usant el vocabulari general i específic necessari per a elaborar el producte final.
·         Coneixement i interrelació amb el món físic: el patrimoni històric, geogràfic i natural serà l’objecte de coneixement final d’aquest projecte. L’alumne haurà d’eixir per a treballar, usar plànols de la ciutat, mapes de carretera, seleccionar la ubicació dels llocs on farà les fotografies, etc. També treballarà la psicomotricitat fina i grossa amb la manipulació de les figuretes i la seua preparació per a les fotografies. Quan l’alumnes ixca a la natura estarà treballant el seu físic i establint una relació inequivoca entre la salut, l’entorn i l’exercici físic.
·         Tractament de la informació i la competència digital: l’alumne haurà de tractar la informació base treta d’Internet quan vaja a visitar la unitat de patrimoni històric assignada. Després haurà d’editar el text en format word o similar, descarregar i tractar amb un programa d’edició de fotografies i imatges, enviar-les per correu electrònic, pujar-les al blog d’aula del projecte i visitar-lo assíduament per a estar al tant dels avanços del mateix.
·         Social i ciutadana: Relació amb la comunitat educativa, amb la ciutat i els seus funcionaris encarregats de les unitats de patrimoni assignades doncs haurà de preguntar i demanar els permisos adients. Conèixer el patrimoni construirà la consciència ciutadana dels alumnes que hauran d’aprendre el respecte pel patrimoni i per la Història de la nostra terra.
·         Cultural i artística: l’alumne coneixerà amb detall una part del ric patrimoni cultural i artístic del seu entorn que és l’objectiu principal d’aquest projecte. Expressarà idees i sentiments de forma creativa quan escriga la seua part del treball.
·         Autonomia i iniciativa personal: l’alumne crearà la seua pròpia història, decidirà on i quan prendre les fotografies. Els alumnes s’hauran d’organitzar de forma individual i col·lectiva per a la realització del treball.
·          Aprendre a aprendre: mitjançant el coneixement de si mateix i de les seues pròpies possibilitats i carències quan cree la seua història i la seua relació/víncul amb la figureta de plàstic. Això permetrà establir metes d’auto superació i aprenentatge que generarà autoconfiança.
·         Competència matemàtica: l’alumne farà raonaments de lògica matemàtica al voltant d’ordre, seqüències, quantitats i altres coses que hauran de fer quan treballen les fotos i la seqüència de les mateixes.


ALTRES POSSIBILITATS I POSSIBLES AMPLIACIONS PUNTUALS

Aquest projecte podrà ser puntualment ampliat amb activitats complementàries com per exemple:
a)    Recreació fotogràfica amb Playmobils de les principals escenes històriques dels períodes històrics estudiats als diferents cursos. Es demanarà i valorarà com a treball voluntari.
b)    Taller de reparació i “tuneo” dels playmobils on es pintaran i adequaran a les necesitats del guió en una possible recreació històrica.
c)    Filmació de curtmetratges amb els playmobils com a protagonistes dels principals fets de la història de la Humanitat.
d)    Altres que puguen proposar els alumnes o el professor considere interessants.


CONCLUSIÓ

Volem amb aquest treball motivar l’alumnat amb la vinculació als playmobils d’una més lúdica. Però sobretot volem que els alumnes ixquen del seu cercle habitual, amplien les seues fronteres i els seus coneixements, milloren les seues habilitats socials, tecnològiques i cognitives entre moltes altres coses que ja hem explicat.
A la fi d’aquest treball farem una enquesta d’autoavaluació i valoració entre els alumnes que ens ajude a avaluar els progressos aconseguits i la seua adequació als objectius marcats des d’ara. Els resultats i valoracions finals es replegaran a la memòria del Departament d’Humanitats.València, 19 de gener de 2012

Txema Gil

No hay comentarios:

Publicar un comentario